"Colours 3"

Richard Gorman / Yoko Hara / Yasuyoshi Tokida

Yanagisawa Gallery, Saitama, Japan

2019.3.9 - 3.30

 

© Yasuyoshi Tokida