”OPEN & STOW”

Gallery SATORU, Tokyo, Japn

2013.11

© Yasuyoshi Tokida