"Yasuyoshi Tokida Exhibition"

gallery Halca, Kichijyoji, Tokyo

2010.11

©2017 Yasuyoshi Tokida