”Graduation show”

TOKYO ZOKEI UNIVERSITY, Tokyo, Japan.

2004.1

 

 

© Yasuyoshi Tokida