”CSF”

TOKYO ZOKEI UNIVERSITY, Tokyo, Japan.

2003.10

 

© Yasuyoshi Tokida